Jednoduchý kernelový modul pro FreeBSD

No Comments

Rozhodl jsem se pustit do velkého dobrodružství, a tím je vývoj ovladače pro jeden nejmenovaný distribuovaný filesystém na FreeBSD. Tedy pouze klienta. Odvážně se pouštím tam, kam se dosud nikdo nevydal…

Dobrá tedy, začněme s vytvářením kernelového modulu do FreeBSD. Tady je návod jak vytvořit jednoduchý modul, který při nahrání a odebrání z/do kernelu zapíše záznam do syslogu. Nic víc.

Události definované v module.h

První na co se podíváme, je hlavičkový soubor module.h (/usr/include/sys/module.h) Při nahrávání/odebírání modulu do kernelu se volá module event handler, který ošetřuje tyto události (dříve existovaly jen první tři, bez MOD_QUIESCE).

 • MOD_LOAD
 • MOD_UNLOAD
 • MOD_SHUTDOWN
 • MOD_QUIESCE
typedef enum modeventtype {
    MOD_LOAD,
    MOD_UNLOAD,
    MOD_SHUTDOWN,
    MOD_QUIESCE
} modeventtype_t;

typedef struct module *module_t;
typedef int (*modeventhand_t)(module_t, int /* modeventtype_t */, void *);

Když je modul nahrán, tak je event handler zavolán s argumentem what nastaveným na hodnotu MOD_LOAD.

Při odstraňování, tedy po zavolání kldunload, je event handler volán s what nastaveným na MOD_QUIESCE. Jestliže se akce nezdaří, pak je vrácena nenulová hodnota. Pakliže odstraňování pokračuje, potom je what nastaven na MOD_UNLOAD. Když modul vrátí nenulovou hodnoty, pak se odstranění z jádra neprovede. Celé je to ještě složitější, když se to provádí na více modulech naráz.

Rozdíl mezi MOD_QUIESCE a MOD_UNLOAD je v tom, že MOD_QUIESCE může skončit s chybou když je modul právě používán, ale MOD_UNLOAD skončí s chybou jen když je nemožné nemožné jej odstranit (existují odkazy na paměť, které nemohou být zrušeny).

Jestliže je vypínán systém, pak what je MOD_SHUTDOWN.

U nepodporovaných a nerozeznaných hodnot what může modul vracet EOPNOTSUPP

DECLARE_MODULE v module.h

Dalším krokem je prolinkování s kernelem. Stačí prostě zavolat DECLARE_MODULE.

#define DECLARE_MODULE(name, data, sub, order)

Macro má čtyři argumenty:

 • name
 • Jméno modulu, které se volá v SYSINIT() k identifikaci modulu.

 • data
 • Struktura moduledata_t, která má dvě položky, oficiální jméno modulu a ukzatel na fuknci obsluhující události (event handler).

 • sub
 • Odkazuje na SYSINIT() macro, a určuje typ systémových rozhraní. Platné hodnoty obsahuje sysinit_sub_id v . Např. SI_SUB_DRIVERS se použije pro ovladač.

 • order
 • Opet pro SYSINIT(). Určuje pořadí v jakém bude modul nahrán. Platné hodnoty jsou SI_ORDER_FIRST, SI_ORDER_SECOND, SI_ORDER_THIRD, SI_ORDER_FOURTH, SI_ORDER_MIDDLE, SI_ORDER_ANY.

Pro úplnost přikládám i celý soubor module.h, může se ještě hodit. :-)

/*-
 * Copyright (c) 1997 Doug Rabson
 * All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 *  notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 *  documentation and/or other materials provided with the distribution.
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
 * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
 * SUCH DAMAGE.
 *
 * $FreeBSD: src/sys/sys/module.h,v 1.25.2.2.2.1 2010/12/21 17:09:25 kensmith Exp $
 */

#ifndef _SYS_MODULE_H_
#define _SYS_MODULE_H_

/*
 * Module metadata types
 */
#define MDT_DEPEND   1        /* argument is a module name */
#define MDT_MODULE   2        /* module declaration */
#define MDT_VERSION   3        /* module version(s) */

#define MDT_STRUCT_VERSION   1    /* version of metadata structure */
#define MDT_SETNAME   "modmetadata_set"

typedef enum modeventtype {
    MOD_LOAD,
    MOD_UNLOAD,
    MOD_SHUTDOWN,
    MOD_QUIESCE
} modeventtype_t;

typedef struct module *module_t;
typedef int (*modeventhand_t)(module_t, int /* modeventtype_t */, void *);

/*
 * Struct for registering modules statically via SYSINIT.
 */
typedef struct moduledata {
    const char   *name;     /* module name */
    modeventhand_t evhand;     /* event handler */
    void      *priv;     /* extra data */
} moduledata_t;

/*
 * A module can use this to report module specific data to the user via
 * kldstat(2).
 */
typedef union modspecific {
    int   intval;
    u_int  uintval;
    long  longval;
    u_long ulongval;
} modspecific_t;

/*
 * Module dependency declarartion
 */
struct mod_depend {
    int   md_ver_minimum;
    int   md_ver_preferred;
    int   md_ver_maximum;
};

/*
 * Module version declaration
 */
struct mod_version {
    int   mv_version;
};

struct mod_metadata {
    int       md_version;   /* structure version MDTV_* */
    int       md_type;    /* type of entry MDT_* */
    void      *md_data;    /* specific data */
    const char   *md_cval;    /* common string label */
};

#ifdef _KERNEL

#include <sys/linker_set.h>

#define MODULE_METADATA(uniquifier, type, data, cval)          \
    static struct mod_metadata _mod_metadata##uniquifier = {    \
        MDT_STRUCT_VERSION,                   \
        type,                          \
        data,                          \
        cval                          \
    };                               \
    DATA_SET(modmetadata_set, _mod_metadata##uniquifier)

#define MODULE_DEPEND(module, mdepend, vmin, vpref, vmax)        \
    static struct mod_depend _##module##_depend_on_##mdepend = {  \
        vmin,                          \
        vpref,                         \
        vmax                          \
    };                               \
    MODULE_METADATA(_md_##module##_on_##mdepend, MDT_DEPEND,    \
      &_##module##_depend_on_##mdepend, #mdepend)

/*
 * Every kernel has a 'kernel' module with the version set to
 * __FreeBSD_version. We embed a MODULE_DEPEND() inside every module
 * that depends on the 'kernel' module. It uses the current value of
 * __FreeBSD_version as the minimum and preferred versions. For the
 * maximum version it rounds the version up to the end of its branch
 * (i.e. M99999 for M.x). This allows a module built on M.x to work
 * on M.y systems where y >= x, but fail on M.z systems where z < x.
 */
#define MODULE_KERNEL_MAXVER  (roundup(__FreeBSD_version, 100000) - 1)

#define DECLARE_MODULE_WITH_MAXVER(name, data, sub, order, maxver)   \
    MODULE_DEPEND(name, kernel, __FreeBSD_version,         \
      __FreeBSD_version, maxver);         \
    MODULE_METADATA(_md_##name, MDT_MODULE, &data, #name);     \
    SYSINIT(name##module, sub, order, module_register_init, &data); \
    struct __hack

#define DECLARE_MODULE(name, data, sub, order)             \
    DECLARE_MODULE_WITH_MAXVER(name, data, sub, order, MODULE_KERNEL_MAXVER)

/*
 * The module declared with DECLARE_MODULE_TIED can only be loaded
 * into the kernel with exactly the same __FreeBSD_version.
 *
 * Use it for modules that use kernel interfaces that are not stable
 * even on STABLE/X branches.
 */
#define DECLARE_MODULE_TIED(name, data, sub, order)               \
    DECLARE_MODULE_WITH_MAXVER(name, data, sub, order, __FreeBSD_version)

#define MODULE_VERSION(module, version)                 \
    static struct mod_version _##module##_version = {        \
        version                         \
    };                               \
    MODULE_METADATA(_##module##_version, MDT_VERSION,        \
      &_##module##_version, #module)

extern struct sx modules_sx;

#define MOD_XLOCK    sx_xlock(&modules_sx)
#define MOD_SLOCK    sx_slock(&modules_sx)
#define MOD_XUNLOCK   sx_xunlock(&modules_sx)
#define MOD_SUNLOCK   sx_sunlock(&modules_sx)
#define MOD_LOCK_ASSERT sx_assert(&modules_sx, SX_LOCKED)
#define MOD_XLOCK_ASSERT    sx_assert(&modules_sx, SX_XLOCKED)

struct linker_file;

void  module_register_init(const void *);
int   module_register(const struct moduledata *, struct linker_file *);
module_t    module_lookupbyname(const char *);
module_t    module_lookupbyid(int);
int   module_quiesce(module_t);
void  module_reference(module_t);
void  module_release(module_t);
int   module_unload(module_t);
int   module_getid(module_t);
module_t    module_getfnext(module_t);
const char *  module_getname(module_t);
void  module_setspecific(module_t, modspecific_t *);
struct linker_file *module_file(module_t);

#ifdef MOD_DEBUG
extern int mod_debug;
#define MOD_DEBUG_REFS 1

#define MOD_DPF(cat, args) do {                     \
    if (mod_debug & MOD_DEBUG_##cat)                \
        printf(args);                      \
} while (0)

#else  /* !MOD_DEBUG */

#define MOD_DPF(cat, args)
#endif
#endif /* _KERNEL */

#define MAXMODNAME   32

struct module_stat {
    int       version;    /* set to sizeof(struct module_stat) */
    char      name[MAXMODNAME];
    int       refs;
    int       id;
    modspecific_t  data;
};

#ifndef _KERNEL

#include <sys/cdefs.h>

__BEGIN_DECLS
int   modnext(int _modid);
int   modfnext(int _modid);
int   modstat(int _modid, struct module_stat *_stat);
int   modfind(const char *_name);
__END_DECLS

#endif

#endif /* !_SYS_MODULE_H_ */

Jadený modul

Pojďme využít předchozích znalostí k vytvoření primitivního modulu, a trochu oprášíme znalost jazyka ANSI C. Následující zdrojový soubor jsem vytvořil ve zvláštním adresáři, třeba /root/KIVFS, a pojmenoval kivfs-FreeBSD-client.c

#include <sys/param.h>
#include <sys/module.h>
#include <sys/kernel.h>
#include <sys/systm.h>
#include <sys/syslog.h>

/* 
 * Load handler that deals with the loading and unloading of a KLD.
 */
static int load_module(struct module *m, int event, void *arg)
{
  int error = 0;
  switch (event)
  {
    case MOD_LOAD:              /* kldload */
      log(LOG_INFO, "KIVFS module loaded\n");
      break;

    case MOD_QUIESCE:             /* kldunload */
      log(LOG_INFO, "KIVFS module will be unloaded\n");
      break;

    case MOD_UNLOAD:             /* kldunload */
      log(LOG_INFO, "KIVFS module unloaded\n");
      break;

    default:
      error = EOPNOTSUPP;
      break;
  }
  return(error);
}

static moduledata_t kivfs_module =
{
  "kivfs",
  load_module,
  NULL
};

DECLARE_MODULE(kivfs, kivfs_module, SI_SUB_DRIVERS, SI_ORDER_MIDDLE);

A k němu odpovídající Makefile. KMOD je jméno modulu, a SRCS je jméno zdrojového souboru.

KMOD= kivfs
SRCS= kivfs-freebsd-client.c
.include <bsd.kmod.mk>

Ted v našem adresáři spustíme příkaz make, a bude hotovo. No není to jednoduché?

# make
Warning: Object directory not changed from original /root/KIVFS
@ -> /usr/src/sys
machine -> /usr/src/sys/amd64/include
cc -O2 -pipe -fno-strict-aliasing -Werror -D_KERNEL -DKLD_MODULE -nostdinc  -I. -I@ -I@/contrib/altq -I@/../include -I/usr/include -finline-limit=8000 -fno-common -mno-align-long-strings -mpreferred-stack-boundary=2 -mno-mmx -mno-3dnow -mno-sse -mno-sse2 -mno-sse3 -ffreestanding -Wall -Wredundant-decls -Wnested-externs -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wpointer-arith -Winline -Wcast-qual -fformat-extensions -std=c99 -c kld.c
ld -d -warn-common -r -d -o kivfs.ko kivfs-freebsd-client.o
:> export_syms
awk -f /sys/conf/kmod_syms.awk kivfs.ko export_syms | xargs -J% objcopy % kivfs.ko
objcopy --strip-debug kivfs.ko
#

Pokud nedojde k nějaké chybě, která nastat prostě nemůže :), tak už stačí jen modul nahrát, a podívat se do syslogu.

# kldload ./kivfs.ko
# kldunload ./kivfs.ko
# tail -3 /var/log/messages
Nov 27 21:35:29 kernel: KIVFS module loaded
Nov 27 21:35:33 kernel: KIVFS module will be unloaded
Nov 27 21:35:33 kernel: KIVFS module unloaded
#

Závěr

Dál už tady mám jenom nožičky a závěr. K napsání tohoto článku mne vedla snaha udělat si v dané problematice jasno. Řekl bych, že to pomohlo. Snad to pomůže i někomu dalšímu.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply